A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok

A Kormány az egyes fontos közpolitikai célokhoz kapcsolódó jogtudományi kutatásokhoz és tehetséggondozáshoz szükséges források biztosításáról szóló 1311/2015. (V. 21.) Korm. határozatában a jogászképzés fenntartását és továbbfejlesztését olyan közpolitikai célként határozta meg, amelynek megvalósításához a jogtudományi kutatásokat és a jogtudományi tanulmányi tehetséggondozást támogató rendszer kialakítására van szükség.

Az Igazságügyi Minisztérium összhangban az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozattal, kutatási és oktatásfejlesztési programok, illetve jogászösztöndíjak támogatásán keresztül kíván hozzájárulni a jogászképzés színvonalának emeléséhez, a jogászi hivatás védelméhez és a jogászi identitástudat növeléséhez.

Ezen programok keretében támogatást kíván nyújtani a jogi karok jogtudományi kutatásaihoz és oktatásfejlesztési elképzeléseihez azzal a céllal, hogy
- ösztönözze a jogtudomány fejlődését elősegítő kutatások létrejöttét,
- olyan kézzelfogható eredmények elérésére sarkalljon (például publikációk, tananyagfejlesztés formájában), amelyek közvetlenül járulnak hozzá az oktatás színvonalának növeléséhez és
- előmozdítsa a joghallgatók, különösképpen a PhD hallgatók és az oktatók közös munkáját.

A program keretei között az Igazságügyi Minisztérium valamennyi jogi kart támogatásban kívánja részesíteni. Az egy tanévre (10 hónapra) szóló támogatás odaítélése az egyetemek szakmai közössége által kidolgozott kutatási, illetve oktatásfejlesztési programok alapján történik. Az oktatásfejlesztési és kutatási tevékenységekben a jogi karok oktatóinak irányítása mellett PhD hallgatók, illetve a nappali és levelező tagozatos osztatlan jogászképzésben résztvevő aktív hallgatók is részt vehetnek. A jogi karokon oktatók együttműködhetnek más tudományág oktatóival (interdiszciplinaritás), amennyiben az a jogtudományhoz, illetve a jogászképzéshez kapcsolódik.

(Igazságügyi Minisztérium)